Regulamin rekrutacji

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

w Solcu Kujawskim

na rok szkolny 2019/20

Podstawa prawna obowiązujących zasad rekrutacji:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r.);

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum; http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1

 • Zarządzenie Nr 9/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim;
 • Zarządzenie Nr 10/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do:  klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum w województwie kujawsko-pomorskim;

 • Przedmioty punktowane są w zależności od wybranego profilu klasy.      
 • 1.a.  W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z:

  Punkty za egzamin gimnazjalny 100 pkt

  wynik z języka polskiego 100% x 0,2 = 20 pkt

  wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100% x 0,2 = 20 pkt

  wynik z matematyki 100% x 0,2 = 20 pkt

  wynik z przedmiotów przyrodniczych 100% x 0,2 = 20 pkt

  wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 100% x 0,2 = 20 pkt

  wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym nie przelicza się

   1.b.  W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wynik przedstawiony w procentach z:

  Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt

  wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt

  wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt

  wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 =pkt

 1. Zasady przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, , wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu:
 2. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 3. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 4. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 5. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 6. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 7. Za świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.
 8. Dodatkowe punkty przyznaje się za kryterium,
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –  10 punktów,
  2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
  3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
  4. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –  10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
  5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
  6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  3 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 1. międzynarodowym – 4 punkty,
 2. krajowym – 3 punkty,
 3. wojewódzkim – 2 punkty,
 4. powiatowym – 1 punk

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, , wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego/ósmoklsisty przyznaje się z:
 • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
 • historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz zsumowaną liczbę punktów uzyskaną z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 • biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
  – oraz zsumowaną liczbę punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
 • języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym – przyznaje się 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się 8 punkty,
 5. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.