Regulamin rekrutacji

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

w Solcu Kujawskim

na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna obowiązujących zasad rekrutacji:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248);

 • Zarządzenie Nr 5/2021 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim;       

 

I. Zasady przyznawania punktów: 

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wynik przedstawiony w procentach z:

Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt

wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 =pkt

II. Zasady przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 6. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.
 7. Dodatkowe punkty przyznaje się za kryterium,
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –  10 punktów,
  2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
  3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
  4. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –  10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
  5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
  6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  3 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 1. międzynarodowym – 4 punkty,
 2. krajowym – 3 punkty,
 3. wojewódzkim – 2 punkty,
 4. powiatowym – 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, , wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

III. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przyznaje się z:

 • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
 • historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz zsumowaną liczbę punktów uzyskaną z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 • biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
  – oraz zsumowaną liczbę punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
 • języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym – przyznaje się 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się 8 punkty,
 5. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.