Projekt „Moja przyszłość 3”

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy – do pobrania

Załącznik dot. wizerunku – do pobrania

Ogłoszenie o naborze na zajęcia pozalekcyjne:

Ogłoszenie o naborze_ ZSOIZ matematykaII

Ogłoszenie o naborze_ ZSOIZ matematyka

Ogłoszenie o naborze_ ZSOIZ koło chemiczne

Ogłoszenie o naborze_ ZSOIZ geografia

Ogłoszenie o naborze_ ZSOIZ biologii

Informacje o projekcie:

Krótki opis projektu:

Grupę docelową stanowią uczniowie i uczennice 3 szkół prowadzących kształcenie ogólne (2 licea ogólnokształcące i szkoła podstawowa), nauczyciele uczący (pracujący) w dwóch szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski. Projekt zakłada poprawę efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Powiecie Bydgoskim poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów, studia podyplomowe dla nauczycieli oraz realizację staży dla uczniów w terminie do 30.06.2023 roku. Wsparciem w projekcie zostanie objętych 84 uczniów i 3 nauczycieli, a także 2 szkoły (w tym 2 szkoły będą doposażone: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim i Liceum Ogólnokształcące w Koronowie). Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych/zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych. Uczniowie LOK wezmą udział w projekcie edukacyjnym opartym na metodzie eksperymentu. Uczniowie LOKu wezmą również udział w wysokiej jakości stażach. Wsparciem zostaną objęci nauczyciele poprzez udział w studiach podyplomowych. Uczniowie Specjalnej Szkoły Podstawowej wezmą udział w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także wsparcie ucznia młodszego.
Efektem realizacji projektu będzie:
– nabycie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez uczniów biorących udział w projekcie,
– uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez nauczycieli,
– dwie szkoły wykorzystają sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
– jedna ze szkół wykorzysta doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
– uczniowie podniosą, nabędą, uzupełnią umiejętności praktyczne poprzez odbycie stażu zawodowego.

Okres realizacji projektu – 01.05.2022 – 30.06.2023.

Wartość projektu – 144 761,26 zł, w tym:

– dofinansowanie –  137 523,19 zł,

– wkład własny Powiatu Bydgoskiego –  7 238,07 zł.