Projekt pt. „Wsparcie szkół kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim”

Opis projektu pt. „Wsparcie szkół kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim”

Powiat Bydgoski realizuje projekt pt. „Wsparcie szkół kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.
Celem projektu jest podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w szkołach w Powiecie Bydgoskim poprzez realizację zajęć, kursów/ szkoleń przyczyniających się do nabycia kompetencji lub kwalifikacji 128 uczniów i uczennic, staży uczniowskich dla 70 uczniów i uczennic, objęcie wsparciem 28 przedstawicieli i przedstawicielek kadry szkół w formie szkoleń/ kursów oraz wsparcie 4 szkół w terminie do 30.09.2027 roku.
Grupę docelową stanowią uczniowie i uczennice kształcący się w czterech szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski: Technikum w Karolewie w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie (Technikum w ZSAE), Technikum w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie (Technikum w ZSZ), Technikum w Solcu Kujawskim w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim (Technikum w ZSOIZ) oraz Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie oraz przedstawiciele i przedstawicielki kadry 3 ww. szkół (z wyłączeniem Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie).
W celu poprawy jakości warunków kształcenia, w tym tworzenia warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy, wsparciem projektu zostaną objęte 3 szkoły kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski. W ramach jednego z zadań w projekcie są zaplanowane zakupy dla następujących szkół:

 • Technikum w ZSAE (szkoła otrzyma trzy laptopy z oprogramowaniem oraz monitor interaktywny z akcesoriami);
 • Technikum w ZSZ (szkoła otrzyma spawarkę do światłowodów z akcesoriami, dwie drukarki 3D z zestawem filamentów i akcesoriami, drona profesjonalnego z akcesoriami);
 • Technikum w ZSOIZ (szkoła otrzyma drukarkę 3D z zestawem filamentów i akcesoriami, wycinarkę laserową, pięć czujników magnetycznych oraz komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem).

W ramach realizacji kilku zadań w projekcie uczniowie i uczennice będą mogli uczestniczyć:

 • w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminów zawodowych, zajęciach przygotowujących do matury z matematyki i języka angielskiego, a także zajęciach specjalistycznych z obsługi drona, obsługi spawarki do światłowodów, obsługi drukarek 3D;
 • kursach/ szkoleniach podnoszących kompetencje lub prowadzących do nabywania kwalifikacji (szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin, kurs groomerski, kurs baristyczny, kurs carvingu, kurs florystyczny, kurs prawa jazdy kategorii B, kurs przygotowujący do uzyskania uprawnień elektrycznych do 1 kV);
 • w stażach uczniowskich przyczyniających się do zdobywania doświadczenia zawodowego.

W projekcie jest zaplanowane także zadanie dla kadry. Przedstawiciele i przedstawicielki kadry szkół wezmą udział w kursach/ szkoleniach podnoszących kompetencje: kursie projektowania komputerowego, wizualizacji i modelowania przestrzennego, kursie z zakresu kadr i płac, szkoleniach z zakresu wykorzystywania: spawarki do światłowodów, drukarek 3D, obsługi drona z licencją; a także w szkoleniu rady pedagogicznej z zakresu rozwiązywania problemów wychowawczych, szkoleniu z zakresu operatora maszyn CNC.
Zakładane wskaźniki produktu:

 • liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem: 160 (53 kobiety i 107 mężczyzn);
 • liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich: 70 (21 kobiet i 49 mężczyzn);
 • liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem: 28 (17 kobiet i 11 mężczyzn);
 • liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem: 4;
 • liczba zrealizowanych godzin stażu uczniowskiego: 10500.

Zakładane wskaźniki rezultatu:

 • liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu: 128 (42 kobiety i 86 mężczyzn);
 • liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu: 23 (14 kobiet i 9 mężczyzn).

Całkowita wartość projektu: 628560,36 zł; w tym:

 • dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (wkład Funduszy Europejskich) w kwocie do 534276,31 zł;
 • dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie do 31428,01 zł;
 • wkład własny w kwocie 62856,04 zł.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Opis projektu „Wsparcie szkół kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim” – do pobrania

Projekt „Moja przyszłość 3”

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy – do pobrania

Załącznik dot. wizerunku – do pobrania

Ogłoszenie o naborze na zajęcia pozalekcyjne:

Ogłoszenie o naborze_ ZSOIZ matematykaII

Ogłoszenie o naborze_ ZSOIZ matematyka

Ogłoszenie o naborze_ ZSOIZ koło chemiczne

Ogłoszenie o naborze_ ZSOIZ geografia

Ogłoszenie o naborze_ ZSOIZ biologii

Informacje o projekcie:

Krótki opis projektu:

Grupę docelową stanowią uczniowie i uczennice 3 szkół prowadzących kształcenie ogólne (2 licea ogólnokształcące i szkoła podstawowa), nauczyciele uczący (pracujący) w dwóch szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski. Projekt zakłada poprawę efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Powiecie Bydgoskim poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów, studia podyplomowe dla nauczycieli oraz realizację staży dla uczniów w terminie do 30.06.2023 roku. Wsparciem w projekcie zostanie objętych 84 uczniów i 3 nauczycieli, a także 2 szkoły (w tym 2 szkoły będą doposażone: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim i Liceum Ogólnokształcące w Koronowie). Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych/zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych. Uczniowie LOK wezmą udział w projekcie edukacyjnym opartym na metodzie eksperymentu. Uczniowie LOKu wezmą również udział w wysokiej jakości stażach. Wsparciem zostaną objęci nauczyciele poprzez udział w studiach podyplomowych. Uczniowie Specjalnej Szkoły Podstawowej wezmą udział w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także wsparcie ucznia młodszego.
Efektem realizacji projektu będzie:
– nabycie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez uczniów biorących udział w projekcie,
– uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez nauczycieli,
– dwie szkoły wykorzystają sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
– jedna ze szkół wykorzysta doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
– uczniowie podniosą, nabędą, uzupełnią umiejętności praktyczne poprzez odbycie stażu zawodowego.

Okres realizacji projektu – 01.05.2022 – 30.06.2023.

Wartość projektu – 144 761,26 zł, w tym:

– dofinansowanie –  137 523,19 zł,

– wkład własny Powiatu Bydgoskiego –  7 238,07 zł.

Kolejny projekt w ramach kształcenia zawodowego „Inwestycje w zawodowców 3”

Od września 2020 roku rozpoczynamy realizację projektu pt. „Inwestycje w zawodowców 3”.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt Inwestycje w zawodowców 3 z załącznikami

Krotki opis projektu Inwestycje w zawodowcow 3_wrzesien 2022

Ogłoszenie o naborze Kurs uprawnienia elektryczne do 1 kV ZSOIZ

Uchwała nr 307_2021 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z 19.03.2021 roku

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu- Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 do Regulaminu- Oświadczenie dotyczące wizerunku

Krótki opis projektu „Inwestycje w zawodowców 3”

Celem jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim poprzez współpracę czterech szkół prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30.09.2022 roku.

Projekt obejmie wsparciem 176 uczniów i 6 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie przedmiotów zawodowych, a także cztery szkoły: Technikum w Karolewie w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, Technikum w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie, Technikum w Solcu Kujawskim w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim oraz Branżową Szkołę I Stopnia w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie.

Uczniowie kształcący się w ww. szkołach oraz nauczyciele kształcenia zawodowego uczący ww. szkołach stanowią grupę docelową.

Uczniowie uczestniczyć będą w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz kursach w zakresie potwierdzenia umiejętności zawodowych nabywanych przez uczniów kształcących się w danym zawodzie w ramach przygotowania do uzyskania uprawnień zawodowych.

Dla 73 uczniów zostały zaplanowane do odbycia staże we współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż. Sześciu nauczycieli kształcenia zawodowego weźmie udział w kursach/szkoleniach, w tym w zakresie przedmiotów zawodowych.

Dwie szkoły objęte wsparciem zostaną wyposażone w sprzęt/pomoce dydaktyczne. Założeniem projektu jest, aby 122 uczniów podniosło, nabyło lub uzupełniło kompetencje zawodowe, 37 uczniów nabyło kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu. Działania będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r.- 30.09.2022 r. 

Wartość projektu- 590340,00 zł, w tym:

– środki unijne-  501789,00 zł,

– środki z budżetu państwa- 59034,00 zł,

– wkład własny Powiatu Bydgoskiego-  29517,00 zł.

Krotki opis projektu Inwestycje w zawodowców 3  – pdf