Projekt „Moja przyszłość 3”

 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy – do pobrania

Załącznik dot.wizerunku – do pobrania

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Ogłoszenie o naborze_ ZSOiZ biologia

Ogłoszenie o naborze_ ZSOiZ geografia

Ogłoszenie o naborze_ ZSOiZ koło chemiczne

Ogłoszenie o naborze_ ZSOiZ matematyka

Ogłoszenie o naborze_ ZSOiZ matematyka II

Informacje o projekcie:

Krótki opis projektu:

Grupę docelową stanowią uczniowie i uczennice 3 szkół prowadzących kształcenie ogólne (2 licea ogólnokształcące i szkoła podstawowa), nauczyciele uczący (pracujący) w dwóch szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski. Projekt zakłada poprawę efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Powiecie Bydgoskim poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów, studia podyplomowe dla nauczycieli oraz realizację staży dla uczniów w terminie do 30.06.2023 roku. Wsparciem w projekcie zostanie objętych 84 uczniów i 3 nauczycieli, a także 2 szkoły (w tym 2 szkoły będą doposażone: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim i Liceum Ogólnokształcące w Koronowie). Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych/zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych. Uczniowie LOK wezmą udział w projekcie edukacyjnym opartym na metodzie eksperymentu. Uczniowie LOKu wezmą również udział w wysokiej jakości stażach. Wsparciem zostaną objęci nauczyciele poprzez udział w studiach podyplomowych. Uczniowie Specjalnej Szkoły Podstawowej wezmą udział w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także wsparcie ucznia młodszego.
Efektem realizacji projektu będzie:
– nabycie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez uczniów biorących udział w projekcie,
– uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez nauczycieli,
– dwie szkoły wykorzystają sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
– jedna ze szkół wykorzysta doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
– uczniowie podniosą, nabędą, uzupełnią umiejętności praktyczne poprzez odbycie stażu zawodowego.

Okres realizacji projektu – 01.05.2022 – 30.06.2023.

Wartość projektu – 144 761,26 zł, w tym:

– dofinansowanie –  137 523,19 zł,

– wkład własny Powiatu Bydgoskiego –  7 238,07 zł.

Kolejny projekt w ramach kształcenia zawodowego „Inwestycje w zawodowców 3”

Od września 2020 roku rozpoczynamy realizację projektu pt. „Inwestycje w zawodowców 3”.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt Inwestycje w zawodowców 3 z załącznikami

Krotki opis projektu Inwestycje w zawodowcow 3_wrzesien 2022

Ogłoszenie o naborze Kurs uprawnienia elektryczne do 1 kV ZSOIZ

Uchwała nr 307_2021 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z 19.03.2021 roku

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu- Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 do Regulaminu- Oświadczenie dotyczące wizerunku

Krótki opis projektu „Inwestycje w zawodowców 3”

Celem jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim poprzez współpracę czterech szkół prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30.09.2022 roku.

Projekt obejmie wsparciem 176 uczniów i 6 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie przedmiotów zawodowych, a także cztery szkoły: Technikum w Karolewie w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, Technikum w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie, Technikum w Solcu Kujawskim w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim oraz Branżową Szkołę I Stopnia w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie.

Uczniowie kształcący się w ww. szkołach oraz nauczyciele kształcenia zawodowego uczący ww. szkołach stanowią grupę docelową.

Uczniowie uczestniczyć będą w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz kursach w zakresie potwierdzenia umiejętności zawodowych nabywanych przez uczniów kształcących się w danym zawodzie w ramach przygotowania do uzyskania uprawnień zawodowych.

Dla 73 uczniów zostały zaplanowane do odbycia staże we współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż. Sześciu nauczycieli kształcenia zawodowego weźmie udział w kursach/szkoleniach, w tym w zakresie przedmiotów zawodowych.

Dwie szkoły objęte wsparciem zostaną wyposażone w sprzęt/pomoce dydaktyczne. Założeniem projektu jest, aby 122 uczniów podniosło, nabyło lub uzupełniło kompetencje zawodowe, 37 uczniów nabyło kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu. Działania będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r.- 30.09.2022 r. 

Wartość projektu- 590340,00 zł, w tym:

– środki unijne-  501789,00 zł,

– środki z budżetu państwa- 59034,00 zł,

– wkład własny Powiatu Bydgoskiego-  29517,00 zł.

Krotki opis projektu Inwestycje w zawodowców 3  – pdf

 

 

 

 

 

Projekt „Moja przyszłość 2”

Uchwała nr 2292020 Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Moja Przyszłość 2

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Moja Przyszłość 2”

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – oświadczenie dotyczące wizerunku

 

Przedłużenie okresu realizacji projektu „Inwestycje w zawodowców 2”

Projekt pt. „Inwestycje w zawodowców 2” będzie realizowany do 30 września 2021 roku.

Krótki opis projektu

Powiat Bydgoski realizuje projekt pt. „Inwestycje w zawodowców 2”, którego celem jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim poprzez współpracę 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30.09.2021 r.

Projekt obejmie wsparciem co najmniej 125 uczniów i 13 nauczycieli kształcenia zawodowego, a także cztery szkoły: Technikum w Karolewie w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, Technikum w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie oraz Technikum w Solcu Kujawskim w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim oraz Branżową Szkołę I Stopnia w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie. Uczniowie klas dotychczasowego czteroletniego technikum, uczniowie branżowej szkoły I stopnia kształcący się w ww. szkołach oraz nauczyciele kształcenia zawodowego uczący ww. szkołach stanowią grupę docelową.

Dla uczniów zostały zaplanowane dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy zawodoznawcze, wizyty studyjne ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kursy i szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy.

W wakacje dla uczniów odbywają się wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe we współpracy z pracodawcami. Trzynastu nauczycieli kształcenia zawodowego ukończy kursy doskonalące.

W ramach projektu trzy szkoły objęte wsparciem zostaną wyposażone w sprzęt/pomoce dydaktyczne zgodne z wymogami rynku pracy. Założeniem projektu jest, aby 105 uczniów podniosło, nabyło lub uzupełniło kompetencje zawodowe, 5 uczniów nabyło kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu. Działania będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

Okres realizacji projektu: 01.05.2019 r.- 30.09.2021 r. 

Wartość projektu- 646133,75 zł, w tym:

– dofinansowanie z UE- 549213,68 zł,

– wkład własny Powiatu Bydgoskiego- 96920,07 zł.

Inwestycje w zawodowców 2

Informacje o projekcie

Realizacja projektu „Inwestycje w zawodowców 2”, ZAKTUALIZOWANY Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Regulamin obowiązuje od 28.08.2019 r.

Uchwala nr 76_2019 Zarządu Pow Bydgoskiego z dnia 28 sierpnia 2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy-zał. nr 1 do regulaminu DO POBRANIA

Oświadczenie dot wizerunku-zał. nr 2 do regulaminu DO POBRANIA

 

 

Krótki opis projektu

Powiat Bydgoski realizuje projekt „Inwestycje w zawodowców 2”, którego celem jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim poprzez współpracę 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30.09.2020 r.

Projekt obejmie wsparciem 125 uczniów i 13 nauczycieli kształcenia zawodowego, a także 4 szkoły: Czteroletnie Technikum w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie, Czteroletnie Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie oraz Czteroletnie Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim i Szkoła Branżowa I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie. Uczniowie i uczennice kształcący się w 4 szkołach oraz nauczyciele kształcenia zawodowego uczący w/w szkołach stanowią grupę docelową.

Uczniowie uczestniczyć będą w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, wyjazdach zawodoznawczych, wizytach studyjnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kursach i szkoleniach w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy.

W wakacje 44 uczniów odbywać będzie wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe we współpracy z pracodawcami. Trzynastu nauczycieli kształcenia zawodowego weźmie udział w kursach doskonalących.

Trzy szkoły objęte wsparciem zostaną wyposażone w sprzęt/pomoce dydaktyczne zgodne z wymogami rynku pracy. Założeniem projektu jest, że 105 uczniów podniesie, nabędzie lub uzupełni kompetencje zawodowe, 5 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu. Działania prowadzone będą z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

Okres realizacji projektu: 01.05.2019- 30.09.2020.

Wartość projektu – 646133,75 zł, w tym:
– dofinansowanie z UE- 549213,68 zł,
– wkład własny Powiatu Bydgoskiego – 96920,07 zł.