Inwestycje w zawodowców 2

Informacje o projekcie

Realizacja projektu „Inwestycje w zawodowców 2”, ZAKTUALIZOWANY Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Regulamin obowiązuje od 28.08.2019 r.

Uchwala nr 76_2019 Zarządu Pow Bydgoskiego z dnia 28 sierpnia 2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy-zał. nr 1 do regulaminu DO POBRANIA

Oświadczenie dot wizerunku-zał. nr 2 do regulaminu DO POBRANIA

 

 

Krótki opis projektu

Powiat Bydgoski realizuje projekt „Inwestycje w zawodowców 2”, którego celem jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim poprzez współpracę 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30.09.2020 r.

Projekt obejmie wsparciem 125 uczniów i 13 nauczycieli kształcenia zawodowego, a także 4 szkoły: Czteroletnie Technikum w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie, Czteroletnie Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie oraz Czteroletnie Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim i Szkoła Branżowa I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie. Uczniowie i uczennice kształcący się w 4 szkołach oraz nauczyciele kształcenia zawodowego uczący w/w szkołach stanowią grupę docelową.

Uczniowie uczestniczyć będą w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, wyjazdach zawodoznawczych, wizytach studyjnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kursach i szkoleniach w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy.

W wakacje 44 uczniów odbywać będzie wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe we współpracy z pracodawcami. Trzynastu nauczycieli kształcenia zawodowego weźmie udział w kursach doskonalących.

Trzy szkoły objęte wsparciem zostaną wyposażone w sprzęt/pomoce dydaktyczne zgodne z wymogami rynku pracy. Założeniem projektu jest, że 105 uczniów podniesie, nabędzie lub uzupełni kompetencje zawodowe, 5 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu. Działania prowadzone będą z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

Okres realizacji projektu: 01.05.2019- 30.09.2020.

Wartość projektu – 646133,75 zł, w tym:
– dofinansowanie z UE- 549213,68 zł,
– wkład własny Powiatu Bydgoskiego – 96920,07 zł.

Kolejny projekt w ramach kształcenia zawodowego

Od maja 2019 rozpocznie się realizacja kolejnego projektu w ramach kształcenia zawodowego

W dniu 16 listopada 2018 roku pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Inwestycje
w zawodowców 2”.

Od maja 2019 roku rozpoczynamy realizację projektu.

Poniżej informacja o projekcie.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego
w Powiecie Bydgoskim poprzez współpracę 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30.09.2020 r. 

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 125 uczniów i 13 nauczycieli kształcenia zawodowego, a także 4 szkoły: Czteroletnie Technikum w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie, Czteroletnie Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie oraz Czteroletnie Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Solcu Kujawskim i Szkoła Branżowa I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie. 

Grupę docelową stanowią uczniowie i uczennice kształcący się w 4 szkołach
oraz nauczyciele kształcenia zawodowego uczący w/w szkołach. Uczniowie uczestniczyć będą w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, wyjazdach zawodoznawczych, wizytach studyjnych ukierunkowanych na uzyskiwanie
i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kursach i szkoleniach w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy. 

W wakacje dla 44 uczniów odbywać się będą wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe we współpracy z pracodawcami. Trzynastu nauczycieli kształcenia zawodowego weźmie udział w kursach doskonalących. 

Trzy szkoły objęte wsparciem zostaną wyposażone w sprzęt/pomoce dydaktyczne zgodne z wymogami rynku pracy. Zakłada się, że 105 uczniów podniesie, nabędzie lub uzupełni kompetencje zawodowe,  5 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe
lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu. Działania prowadzone będą z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

Okres realizacji projektu – 01.05.2019 – 30.09.2020.

 

Wartość projektu – 646 133,75 zł, w tym:

  • dofinansowanie z UE-  549 213,68 zł,
  • wkład własny Powiatu Bydgoskiego –  96 920,07 zł.

 

Inwestycje w zawodowców cd.

Uczniowie klas Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim o specjalności technik mechatronik wzięli udział w zajęciach w ramach projektu „Inwestycje w zawodowców”. Tematyką zajęć było przygotowanie do części praktycznej egzaminu zawodowego w wszystkich trzech kwalifikacjach.
Tematyka zajęć pokrywała się z wszystkimi kwalifikacjami egzaminu zawodowego który jest potwierdzeniem gotowości uczniów do podjęcia samodzielnej pracy na stanowisku związanym z budową, konstrukcją i eksploatacją urządzeń mechatronicznych, a także jako silna podstawa do kontynuacji nauki dla osób które zdecydują się na dalszy rozwój naukowy na studiach technicznych.
W ramach zajęć uczniowie zapoznali się z zakresem i formą praktycznego egzaminu zawodowego. Podczas kolejnych zajęć rozwiązywali zadania w ramach kwalifikacji E.03 , E.18 i E.19.

10 Uczniów w ramach w/w projektu wzięła udział w kursie na operatora wózków jezdniowych
Szkoła także otrzymała wyposażenie do pracowni mechatronicznej dla zawodu technik mechatronik

Inwestycje w zawodowców – statystyki

Projekt „Inwestycje w zawodowców” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT

W ramach tego projektu nasza szkoła, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zrealizowała w miesiącach: czerwiec – lipiec-sierpień staże zawodowe dla uczniów naszej szkoły.

8 uczniów z naszej szkoły wzięło udział w stażach zawodowych u takich przedsiębiorców jak:

  • P.W.Marian Wawrzyniak
  • POlIMER
  • Hydrapres
  • K.W.Electro

Uczniowie w ramach staży zdobywali głównie wiedzę praktyczną w zawodzie technik mechatronik. Pracowali 150 godzin, za co otrzymali wynagrodzenie w kwocie 1500zł.

 Od września ruszą dalsze przedsięwzięcia związane z tym projektem.

 

Koordynator szkolny

Katarzyna Wawrzyniak