Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 16 maja 2022 r.         do 21 czerwca 2022 r.    do godz. 15.00

od 25 lipca2022 r.          do 1 sierpnia 2022 r.          do godz. 15.00          

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

od 24 czerwca 2022
do 12 lipca 2022 r.
 do godz. 15.00

X

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149  i 150 ustawy -Prawo Oświatowe.

do 12 lipca 2022 r.

 

 

 

 

do 1 sierpnia 2022 r.

 

 

 

 

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

19 lipca 2022 r.  

9 sierpnia 2022 r.

5

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

od 16 maja 2022 r.         do 20 lipca 2022 r.

od 25 lipca 2022 r.         do 9 sierpnia 2022 r.

6

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku technikum i branżowej szkoły I stopnia – zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 22 lipca 2022 r.              do godz.15.00

do 11 sierpnia 2022 r.        do godz. 15.00

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25 lipca 2022 r.      

godz. 12.00

12 sierpnia 2022 r.

godz. 12.00