Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas I czteroletnich LO, pięcioletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia dla absolwentów szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 11 maja 2020 r. (poniedziałek)

do 23 czerwca 2020 r. (wtorek) do godz. 15.00

od 22 lipca 2020 r. (środa) od godz. 14.00

do 27 lipca 2020 r. (poniedziałek) do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 26 czerwca 2020 (piątek)
do 30 czerwca 2020 r.
(wtorek) do godz. 15.00

 

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej I stopnia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149  i 150 ustawy -Prawo Oświatowe.

do 10 lipca 2020 r. (piątek)

 

 

 

 

do 14 sierpnia 2020 r. (piątek)

 

 

 

 

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

13 lipca 2020 r.
(poniedziałek)

godz. 12.00

17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek)

godz.12.00

5

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

od 11 maja 2020 r. (czwartek)

do 14 lipca 2020 r. (wtorek)

od 22 lipca 2020 r. (środa)

do 18 sierpnia 2020 r. (wtorek)

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia, a w przypadku technikum i branżowej szkoły I stopnia – zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 13 lipca 2020 r.
(poniedziałek)    

do 20 lipca 2020 r. (poniedziałek)                   do godz.15.00

od 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek)       

do 21 sierpnia 2020 r. (piątek)                           do godz. 15.00

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

21 lipca 2020 r.           (wtorek)                         godz. 12.00

24 sierpnia 2020 r.  (poniedziałek)                        godz. 12.00