Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas I dotychczasowych trzyletnich LO, klas I czteroletnich LO, dotychczasowych czteroletnich techników, pięcioletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia dla absolwentów gimnazjów/szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13 maja 2019 r. (poniedziałek)

do 17 czerwca 2019 r.

(poniedziałek) do godz. 15.00

od 16 lipca 2019 r. (wtorek) od godz. 14.00

do 22 lipca 2019 r. (poniedziałek) do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty.

od 21 czerwca 2019 (piątek)
do 25 czerwca 2019 r.
(wtorek) do godz. 15.00

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej I stopnia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149  i 150 ustawy -Prawo Oświatowe.

do 26 czerwca 2019 r. (środa)

 

 

 

 

do 26 lipca 2019 r.(piątek)

 

 

 

 

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

11 lipca 2019 r.
(czwartek)

godz. 12.00

12 sierpnia 2019 r. (poniedziałek)

godz.12.00

5

Wydanie przez technikum lub branżową szkołę I stopnia skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

od 11 lipca 2019 r. (czwartek)

od 12 sierpnia 2019 r. (poniedziałek)

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazń zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 15 lipca 2019 r.
(poniedziałek)                       do godz.15.00

do14 sierpnia 2019 r. (środa)                                do godz. 15.00

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

16 lipca 2019 r.           (wtorek)                         godz. 12.00

16 sierpnia 2019 r.  (piątek)                        godz. 12.00