Przedłużenie okresu realizacji projektu „Inwestycje w zawodowców 2”

Projekt pt. „Inwestycje w zawodowców 2” będzie realizowany do 30 września 2021 roku.

Krótki opis projektu

Powiat Bydgoski realizuje projekt pt. „Inwestycje w zawodowców 2”, którego celem jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim poprzez współpracę 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30.09.2021 r.

Projekt obejmie wsparciem co najmniej 125 uczniów i 13 nauczycieli kształcenia zawodowego, a także cztery szkoły: Technikum w Karolewie w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, Technikum w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie oraz Technikum w Solcu Kujawskim w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim oraz Branżową Szkołę I Stopnia w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie. Uczniowie klas dotychczasowego czteroletniego technikum, uczniowie branżowej szkoły I stopnia kształcący się w ww. szkołach oraz nauczyciele kształcenia zawodowego uczący ww. szkołach stanowią grupę docelową.

Dla uczniów zostały zaplanowane dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy zawodoznawcze, wizyty studyjne ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kursy i szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy.

W wakacje dla uczniów odbywają się wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe we współpracy z pracodawcami. Trzynastu nauczycieli kształcenia zawodowego ukończy kursy doskonalące.

W ramach projektu trzy szkoły objęte wsparciem zostaną wyposażone w sprzęt/pomoce dydaktyczne zgodne z wymogami rynku pracy. Założeniem projektu jest, aby 105 uczniów podniosło, nabyło lub uzupełniło kompetencje zawodowe, 5 uczniów nabyło kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu. Działania będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

Okres realizacji projektu: 01.05.2019 r.- 30.09.2021 r. 

Wartość projektu- 646133,75 zł, w tym:

– dofinansowanie z UE- 549213,68 zł,

– wkład własny Powiatu Bydgoskiego- 96920,07 zł.

Inwestycje w zawodowców 2

Informacje o projekcie

Realizacja projektu „Inwestycje w zawodowców 2”, ZAKTUALIZOWANY Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Regulamin obowiązuje od 28.08.2019 r.

Uchwala nr 76_2019 Zarządu Pow Bydgoskiego z dnia 28 sierpnia 2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy-zał. nr 1 do regulaminu DO POBRANIA

Oświadczenie dot wizerunku-zał. nr 2 do regulaminu DO POBRANIA

 

 

Krótki opis projektu

Powiat Bydgoski realizuje projekt „Inwestycje w zawodowców 2”, którego celem jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim poprzez współpracę 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30.09.2020 r.

Projekt obejmie wsparciem 125 uczniów i 13 nauczycieli kształcenia zawodowego, a także 4 szkoły: Czteroletnie Technikum w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie, Czteroletnie Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie oraz Czteroletnie Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim i Szkoła Branżowa I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie. Uczniowie i uczennice kształcący się w 4 szkołach oraz nauczyciele kształcenia zawodowego uczący w/w szkołach stanowią grupę docelową.

Uczniowie uczestniczyć będą w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, wyjazdach zawodoznawczych, wizytach studyjnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kursach i szkoleniach w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy.

W wakacje 44 uczniów odbywać będzie wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe we współpracy z pracodawcami. Trzynastu nauczycieli kształcenia zawodowego weźmie udział w kursach doskonalących.

Trzy szkoły objęte wsparciem zostaną wyposażone w sprzęt/pomoce dydaktyczne zgodne z wymogami rynku pracy. Założeniem projektu jest, że 105 uczniów podniesie, nabędzie lub uzupełni kompetencje zawodowe, 5 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu. Działania prowadzone będą z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

Okres realizacji projektu: 01.05.2019- 30.09.2020.

Wartość projektu – 646133,75 zł, w tym:
– dofinansowanie z UE- 549213,68 zł,
– wkład własny Powiatu Bydgoskiego – 96920,07 zł.