Od maja 2019 rozpocznie się realizacja kolejnego projektu w ramach kształcenia zawodowego

W dniu 16 listopada 2018 roku pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Inwestycje
w zawodowców 2”.

Od maja 2019 roku rozpoczynamy realizację projektu.

Poniżej informacja o projekcie.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego
w Powiecie Bydgoskim poprzez współpracę 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30.09.2020 r. 

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 125 uczniów i 13 nauczycieli kształcenia zawodowego, a także 4 szkoły: Czteroletnie Technikum w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie, Czteroletnie Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie oraz Czteroletnie Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Solcu Kujawskim i Szkoła Branżowa I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie. 

Grupę docelową stanowią uczniowie i uczennice kształcący się w 4 szkołach
oraz nauczyciele kształcenia zawodowego uczący w/w szkołach. Uczniowie uczestniczyć będą w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, wyjazdach zawodoznawczych, wizytach studyjnych ukierunkowanych na uzyskiwanie
i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kursach i szkoleniach w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy. 

W wakacje dla 44 uczniów odbywać się będą wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe we współpracy z pracodawcami. Trzynastu nauczycieli kształcenia zawodowego weźmie udział w kursach doskonalących. 

Trzy szkoły objęte wsparciem zostaną wyposażone w sprzęt/pomoce dydaktyczne zgodne z wymogami rynku pracy. Zakłada się, że 105 uczniów podniesie, nabędzie lub uzupełni kompetencje zawodowe,  5 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe
lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu. Działania prowadzone będą z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

Okres realizacji projektu – 01.05.2019 – 30.09.2020.

 

Wartość projektu – 646 133,75 zł, w tym:

  • dofinansowanie z UE-  549 213,68 zł,
  • wkład własny Powiatu Bydgoskiego –  96 920,07 zł.